DZIŚ: 16 Styczeń, 2019

REGULAMIN WWW.MPLUS.PL

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem strony internetowej www.mplus.pl („Strona”) jest BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (00-406), ul. Ludna 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000494251, posiadająca NIP: 7010412096, z kapitałem zakładowym w wysokości 18.000.000 zł, wpłaconym w całości („BGKN”).

2. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie, o ile co innego nie wynika z treści Regulaminu:

a) Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę, działająca zarówno w imieniu własnym, jak i na rzecz innych osób.

b) Treść – informacje zamieszczone na Stronie przez BGKN.

§2 Operator i zasady korzystania ze Strony

1. Operatorem Strony jest BGKN.

2. Przeznaczeniem Strony jest informowanie o działaniach BGKN i programie rządowym Mieszkanie Plus, a także przedstawianie treści i informacji związanych z rynkiem nieruchomości.

3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, przeznaczeniem Strony oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, osób trzecich oraz BGKN.

4. Treść zamieszczona na Stronie ma wyłącznie charakter informacyjny i marketingowy, nie może być traktowana jako oferta, forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

5. W przypadku naruszenia §2 ust. 3 przez Użytkownika, BGKN podejmie wszelkie działania zmierzające do naprawienia szkody poniesionej przez BGKN w związku z tym naruszeniem.

§3 Odpowiedzialność za Treść

1. BGKN odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na Stronie.

2. Treść zawarta na Stronie została zamieszczona w dobrej wierze, jest na bieżąco aktualizowana oraz sporządzana w sposób staranny. BGKN nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i aktualność zamieszczonej Treści. Wszelkie informacje zawarte na Stronie mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

3. BGKN udziela wiążących informacji, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej z Użytkownikiem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

4. BGKN zastrzega sobie prawo zmiany Treści, jej uzupełniania, skracania lub całkowitej rezygnacji z jej publikacji w części lub w całości.

5. Strona posiada linki do stron osób trzecich. BGKN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Użytkownik decydując się na skorzystanie z linków zamieszczonych na Stronie, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich, czyni to na własną odpowiedzialność.

6. BGKN usunie linki umieszczone na Stronie, korzystanie z których powoduje dostęp do stron internetowych zawierających treści prawnie zakazane lub o wątpliwym charakterze, także jeśli otrzyma stosowne powiadomienie od Użytkownika, z którego wynikać będzie, że korzystanie z linków powoduje dostęp do Stron internetowych zawierających treści prawnie zakazane lub o wątpliwym charakterze.

§ 4 Prawa autorskie

1. Zawartość Strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie zastrzeżone są na rzecz BGKN lub osób uprawnionych.

2. Bez zgody BGKN żadna część Strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki, zdjęcia) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, z zastrzeżeniem §4 ust. 3 poniżej.

3. Sciąganie i kopiowanie Treści znajdującej się na Stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na Stronie jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą BGKN.

4. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością określoną w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 5 Zastrzeżenia techniczne

1. BGKN dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, jednakże nie gwarantuje, że Strona działać będzie bez awarii i przerw.

2. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.

3. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu Treści Strony.

4. BGKN nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

§ 6 Pliki tekstowe „cookies”

1. Na Stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”, które są plikami tekstowymi, zapisywanymi ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze Użytkownika, mającymi na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze Strony a także możliwość komfortowego użytkowania Strony.

2. Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies Użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze Strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie Strony.

§7 Postanowienia końcowe

1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności Strony, Użytkownik może zgłaszać je BGKN poprzez wysłanie e-maila na adres: redakcja@bgkn.pl.

2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich na Stronie.

3. Treść zawarta na Stronie jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. BGKN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za właściwość i prawną dopuszczalność Treści dla użytkowników spoza obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy polskiego prawa.

5. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/mplus/domains/mplus.pl/public_html/core/i18n/i18n.php on line 47